Södertälje Brukshundklubb

Hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti

Dags att trä på kopplet.
Källa: Svensk Jakt, Marie Gadolin

Hundar får aldrig vara lösa i naturen och förfölja vilt, annat än under jakt! Under hundförbudstiden 1 mars–20 augusti är tillsynsplikten extra sträng.

Reglerna för när det är tillåtet att använda hund vid jakt eller för jaktträning finns reglerat i jaktförordningen. Bortsett från detta ska hundar hindras från att förfölja vilt, oavsett årstid. Det innebär att man får ha sin hund okopplad i naturen men att den måste vara under kontroll. Den ska alltid ha ett ”osynligt koppel”. Det är straffbart om en hund förföljer vilt, såvida det inte sker vid laglig jakt. Många hundägare är omedvetna om vad deras hundar är kapabla att ställa till med.

Extra känsligt. Under sommarhalvåret är viltet extra känsligt för störningar. Dels är djuren ofta i dålig kondition efter en vinter med lite föda, dels ska de föryngra sig. 1 mars–20 augusti måste hunden vara kopplad när den vistas i marker med vilt, eller stå under motsvarande kontroll. Det betyder att den ska befinna sig intill sin förare och kunna kallas in omedelbart. Den får inte ”löpa lös” som det står i lagtexten.
Även jakt och jaktträning ska ske med omdöme, viltet får inte utsättas för onödiga påfrestningar. Därför används inte långbenta, snabbsprungna hundar vid rådjursjakt. Därför tar man hänsyn till snödjup, skare och temperatur när man jagar.

Olika mellan länen. I nationalparker, naturreservat och renskötselområden gäller koppeltvång i princip utan undantag för egna tolkningar, ens om hunden går fot okopplad. Särskilda regler om hundhållning finns i olika län. På länsstyrelsernas gemensamma hemsida www.lst.se kan du kolla upp vad som gäller där du bor eller befinner dig. Den kommunala ordningsstadgan på orten kan också innehålla egna bestämmelser.


Vad säger Svenska Brukshundklubben?
SBK har dispens hos Naturvårdsverket, läs mer om den här
Naturvårdsverket om Hund i naturen.


Vad gäller i Södertälje Kommun:
Källa: http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Forfattningssamling/

I Södertälje kommuns lokala ordningstadga står följande om hundar och hundhållning:

Hundar
§ 17

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §18 och 19. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund, assistanshund eller för polishund i tjänst.

§ 18
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:
a) på offentlig plats inom område som omfattas av detaljplanen,
b) inom de friluftsområden och badplatser som angetts ovan under §3.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
Hundar får under tiden 1 juni till och med 31 augusti inte vistas på de badplatser som enligt §3 ovan jämställts med offentlig plats.

§19
Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentlig plats och inom de områden som enligt 3 § ovan jämställts med offentlig plats.